ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες

Αναλυτικότερα:

Ηλεκτρολογικά Συστήματα

Υποσταθμοί μέσης τάσης
Αυτοματισμοί (Κλασσικοί, PLC, BMS, κλπ)
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
Φωτοβολταϊκά πεδία
Εγκαταστάσεις χαμηλής και μεσαίας τάσης
Συναγερμοί
Κυκλώματα φωτισμού
Ηλεκτρολογικοί πίνακες
Σύστημα πυρανίχνευσης
Σύστημα CCTV
Συστήματα BMS
Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία
Μονάδες UPS (έλεγχος, δοκιμή και καθαρισμός)
Θερμογραφικός έλεγχος

Πυρόσβεση

Πυροσβεστικό συγκρότημα και δίκτυο πυροπροστασίας (βάσει NFPA 20 – 25 και ΕΝ 12845+Α2)
Έλεγχος πυροσβεστικών φωλιών και εύκαμπτων σωληνώσεων με δοκιμή υπό πίεση
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.)

Υδραυλικά

Αντλητικά συγκροτήματα
Δίκτυα πόσιμου νερού
Δίκτυα ομβρίων υδάτων
Δίκτυο αποχέτευσης
Σωληνώσεις σιδήρου, PPR, PE, Pex Al
Άντληση υδάτων και λυμάτων με φορητά μέσα
Εγκαταστάσεις υγιεινής και WC

Συντήρηση Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.)
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ)
Αντλίες
Επισκευή / Αποκατάσταση

Μετάβαση στο περιεχόμενο